Science for Education Today №6. 2019

Published 31.12.2019

Pedagogy and Psychology

Sarsekeyeva Z.E. (Karaganda, Republic of Kazakhstan), Zhekibayeva B.A. (Karaganda, Republic of Kazakhstan), Zhukenova G.B. (Nursultan, Republic of Kazakhstan), Sarsekeyeva N.E. (Karaganda, Republic of Kazakhstan), Mazhenova R.B. (Karaganda, Republic of Kazakhstan)
.....
7-18

Galazhinsky E.V. (Tomsk, Russian Federation), Bokhan T.G. (Tomsk, Russian Federation), Ulianich A.L. (Tomsk, Russian Federation), Terekhina O.V. (Tomsk, Russian Federation), Shabalovskaya M.V. (Tomsk, Russian Federation)
.....
19-38

Philosophy and History

Ashilova M.S. (Almaty, Republic of Kazakhstan), Begalinov A.S. (Almat, Republic of Kazakhstan), Begalinova K.K. (Almaty, Republic of Kazakhstan)
.....
40-51

Pushkarev Y.V. (Novosibirsk, Russian Federation), Pushkareva E.A. (Novosibirsk, Russian Federation)
.....
52-71

Mathematics and Economics

Ozerova G.P. (Vladivostok, Russian Federation), Pavlenko G.F. (Vladivostok, Russian Federation)
.....
73-87

Parfenova G.L. (Barnaul, Russian Federation), Kholodkova O.G. (Barnaul, Russian Federation), Melnikova J.A. (Barnaul, Russian Federation)
.....
88-105

Philology and Cultural

Cationov O.N. (Novosibirsk, Russian Federation), Cationova A.O. (Novosibirsk, Russian Federation), Mayer B.O. (Novosibirsk, Russian Federation)
.....
107-120

Kozhevnikov A.O. (Novosibirsk, Russian Federation), Chernobrov A.A. (Novosibirsk, Russian Federation)
.....
136-148

Moissejenko I.M. (Tallinn, Republic of Estonia), Maltseva-Zamkovaja N.V. (Tallinn, Russian Federation), Tshuikina N.V. (Tallinn, Republic of Estonia)
.....
149-169

Egorychev A.M. (Moscow, Russian Federation), Dzhurabayeva G.K. (Novosibirsk, Russian Federation), Kasenova N.N. (Novosibirsk, Russian Federation), Kergilova N.V. (Gorno-Altaisk, Russian Federation)
.....
170-185