Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin, 2014, vol. 4, no. 1, pp. 142–154
UDC: 
612.821+159.9+378+316.6

Psychophysiological characteristics of Tuvinian students with different social types

Buduk-ool L. K. 1 (Kyzyl, Russian Federation), Saryg S. K. 1 (Kyzyl, Russian Federation), Khovalyg A. M. 1 (Kyzyl, Russian Federation)
1 Tuvan State University, Kyzyl, Russian Federation
Abstract: 

The paper analyzes the physiological characteristics of students of the TuvanStateUniversity depending on socialtypes. Purpose of the article is to identify physiological characteristics of the personality of the student with different socialtypes. The social and humanitarian direction of training of specialists is dominated at the Tuva state university. It is shown that among young students is dominated socials, followed by managers, among the girls also is dominated the humanities and socials. Among girls it appeared least of all managers, and among young men – scientists. The following physiological characteristics of students are defined: socials and managers were characterized authentically by higher level of a nevrotization, they are used various strategy of behavior in conflict situations, managers differed authentically lower level of a psikhopatization. Humanists and scientists were more highly disturbing.For the humanities is characterized by compromise and avoidance in conflict resolution, Scientist at the prevailing strategy of avoidance, compromise and accommodation. All socialtypes are characterized by the optimal level of stress.

Keywords: 

students, socialtypes, trait anxiety, behavioral strategies psihopatisation, neuropatisation

For citation:
Buduk-ool L. K., Saryg S. K., Khovalyg A. M. Psychophysiological characteristics of Tuvinian students with different social types. Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin, 2014, vol. 4, no. 1, pp. 142–154. DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2226-3365.1401.12
References: 

1. Aizman R. I., Aizman N. I., Lebedev A. V. Metodika otsenki sotsial'no-psikhologicheskoi adaptatsii i lichnostnogo potentsiala studentov [Methods of assessing the socio- psychological adaptation and personal potential students], Novosibirsk, 2013, 40 p.
2. Aizman R. I., Aizman N. I., Rubanovich V. B., Lebedev A. V. Programma kompleksnoi otsenki zdorov'ya i razvitiya studentov vysshikh i srednikh uchebnykh zavedenii [The program is a comprehensive assessment of the health and development of students of higher and secondary educational institutions]. FSUE STC " INFORMREGISTER " certificate of registration number 13930 from "18" in August 2008, Moscow.
3. Augustinavichiute A. Sotsionika: Vvedenie [Socionics: Introduction]. St. Petersburg, Terra Fantastica, 1998, pp. 25–32.
4. Buduk-ool L. K. Adaptatsiya studentov k obucheniyu v vuze: etnicheskie aspekty [Adaptation of students to learn in high school: the ethnic dimension]. Kyzyl, Publ TyvGU, 2009, 220 p.
5. Buduk-ool L. K., Aizman R. I. Morfofunktsional'nye pokazateli u studentov Tyvinskogo gosudarstvennogo universiteta [Morphological and functional parameters at students of Tuva State University]. Hygiene and sanitary, 2009, no. 3, pp. 82–83.
6. Buduk-ool L. K., Krasil'nikova V. A., Aizman R. I. Dinamika protsessov adaptatsii k obucheniyu studentov, prozhivayushchikh v diskomfortnom klimato-geograficheskom regione [Dynamics of processes of adaptation to training the students living in discomfortable climate-geographical region]. Human physiology, 2009, vol. 35, no.4, pp. 103–110.
7. Bukalov A. V, Karpenko O. B, Chykyrysova G. O raspredelenii sotsionicheskikh tipov v razlichnykh proizvodstvennykh kollektivakh [The distribution of personality types in different production teams]. Socionics, Moscow, 2000, no. 1, pp. 94–102.
8. Vasiliev V. N, Ramazanov A. P., Bogomaz S. A. Poznai drugikh – naidi sebya [Know other – find themselves]. Tomsk, 1996, 185 p.
9. Pilikyan C. G. Professional'naya orientatsiya: konsul'tirovanie s primeneniem sotsionicheskikh podkhodov [Career guidance: consultation with application sotsionicheskikh approaches]. Municipal education: innovation and experiment, 2009, no. 1, pp. 32–40.
10. Lebedev A. V. Psikhofiziologicheskie i morfofunktsional'nye osobennosti devushek raznykh sotsiotipov. Avtoref. diss. kand. biol. nauk [Physiological and morphological and functional features of different girls sociotypes. Author. Candidate biol. Science diss.]. Kemerovo, 2011, 25 p.
11. Lebedev A. V., Subotyalov M. A., Aizman R. I. Sotsiotipicheskii portret studentok vuza s uchetom ikh psikhofiziologicheskikh osobennostei [Sotsiotipichesky portrait of high school students with their psycho-physiological characteristics]. Herald KemSU, vol. 47, no. 3, 2011, pp. 154–159.
12. Ondar A. O., Aizman R. I., Buduk-ool L. K. Shyyrapai Skriningovaya otsenka urovnya zdorov'ya studentov-pervokursnikov Tuvinskogo gosudarstvennogo universiteta [Screening estimation of a level of health of students-first-year students of the Tuva State University]. Bulletin of Kostroma State University it. N.A.Nekrasov, 2013, vol. 19, no. 1, pp. 101–105.
13. Ondar А. О., Ondar S. О., Aizman R. I. Sravnitel'naya kharakteristika urovnei fizicheskogo zdorov'ya i fizicheskoi podgotovlennosti studentov-pervokursnikov TuvGU [Comparative characteristics of the level of physical health and physical preparedness of students in their freshman year TuvSU]. Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin, 2013, no. 4, pp. 68–79.
14. Rubanovich V. B., Aizman R. I. Osnovy zdorovogo obraza zhizni: uchebnoe posobie [Bases of a healthy way of life]. Novosibirsk, 2011, 256 p.
15. Aizman R. I., Krasilnikova V. A., Buduk-ool L. K. Morphological, functional, and Psychological development of children living permanently in the Tuva Republic. Alaska medicine, 2007, vol. 49, no. 2, pp. 133–138.
16. Buduk-ool L. K., Aizman R. I. The ethnic peculiarities to adaptation of the cardiovascular system of students living in Tuva republic. European Journal of Natural History, 2008, no. 3, pp. 81–85.

Date of the publication 14.02.2014