Authors:

Philosophy and History

Izluchenko T.V. (Krasnoyarsk, Russian Federation), Kudashov V.I. (Krasnoyarsk, Russian Federation)
.....
130-143

Buyankina R.G. (Krasnoyarsk, Russian Federation), Zukov R.A. (Krasnoyarsk, Russian Federation), Knyazev N.A. (Krasnoyarsk, Russian Federation)
.....
116-129

Bayandin V.I. (Novosibirsk, Russian Federation), Zaporozhchenko A.V. (Novosibirsk, Russian Federation)
.....
79-95

Dubrovina O.Y. (Novosibirsk, Russian Federation), Plotnikova O.V. (Novosibirsk, Russian Federation)
.....
68-78

Pushkarev Y.V. (Novosibirsk, Russian Federation), Pushkareva E.A. (Novosibirsk, Russian Federation)
.....
60-67

Subotyalov M.A. (Novosibirsk, Russian Federation), Subotyalova A.M. (Novosibirsk, Russian Federation)
.....
96-103

Vlasyuk N.N. (Novosibirsk, Russian Federation), Mayer B.O. (Novosibirsk, Russian Federation)
.....
50-59

Šmajs J. (Brno, Czech Republic)
.....
78-86

Pushkarev Y.V. (Novosibirsk, Russian Federation), Pushkareva E.A. (Novosibirsk, Russian Federation)
.....
87-98

Zhebit M.E. (Moscow, Russian Federation), Shemetova Е.P. (Moscow, Russian Federation)
.....
172-182

Pages

Subscribe to Philosophy and History